Úvodní stránka > Údaje o organizaci

Údaje o organizaci

Krajské vojenské velitelství Hradec Králové je zřízeno dnem 1.1.2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování.

Adresa organizace:

Velké náměstí 33
500 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Telefonické spojení:

973 251 410 (stálá služba)
973 251 411 (sekretariát ředitele)

Fax:

973 251 472

 

E-mail:

kvv.hradeckralove@army.cz      - pro širokou veřejnost
nabor@army.cz                        - pro zájemce o vstup do profesionální armády

 

Informace o datové schránce:

 • ID schránky: btiaege
 • Typ schránky: Orgán veřejné moci
 • Jméno: Krajské vojenské velitelství Hradec Králové
 • IČ: 60162694

 

Nadřízené velitelské stupně:

 • Sekce plánování schopností MO ČR PRAHA
 • Generální štáb Armády České republiky PRAHA
 • Ministerstvo obrany České republiky PRAHA

 

Popis organizační struktury:

 • Ředitel
 • Velení
 • Operační oddělení
 • Oddělení podpory
 • Oddělení obranných příprav

Hlavní činnost

Krajské vojenské velitelství (dále jen KVV) je orgánem pro zabezpečení obrany stanoveného teritoria, koordinaci úkolů při řešení krizových situací ve stanoveném obvodu působnosti. Dále je KVV vojenským územním správním úřadem l.stupně vykonávajícím ve stanoveném územním obvodu státní správu, v rozsahu stanoveném branným zákonem a zvláštními zákony. Plánuje a zabezpečuje mobilizační přípravy a provádění mobilizace ve stanoveném rozsahu a projednává je s územními orgány státní správy a samosprávy, plánuje doplňování ozbrojených sil ČR mobilizačními zálohami a zabezpečuje podporu činnosti vojenských zájmových sdružení na krajské úrovni.

 

Způsob a místo pro získání informací:

 

 1. Písemná žádost zaslaná poštou na výše uvedenou adresu Krajského vojenského velitelství Hradec Králové.
 2. Písemná žádost podaná v úřední době na pracovišti ochrany informací Krajského vojenského velitelství Hradec Králové.
 3. Žádost zaslaná elektronickou poštou na výše uvedenou e-mailovou adresu Krajského vojenského velitelství Hradec Králové.
  (Žádost musí obsahovat adresu pobytu žadatele pro zaslání písemné odpovědi a případné vyúčtování úhrady za poskytnuté informace.)            

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Hradec Králové o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je Sekce plánování schopností Ministerstva obrany, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Hradec Králové do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Hradec Králové může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Hradec Králové pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Lhůta a způsob podání:

Volnou formou s uvedením důvodu podání opravného prostředku. Podání je možné učinit rovněž prostřednictvím Krajského vojenského velitelství, které zabezpečí jeho neodkladné doručení na nadřízený velitelský stupeň k dalšímu řízení.

 

Postup Krajského vojenského velitelství Hradec Králové při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů.

 1. Krajské vojenské velitelství ověří, zda požadovaná informace, návrh nebo podání občana spadá do kompetence tohoto úřadu. Zároveň ověří, zda se nejedná o požadavek týkající se utajovaných skutečností nebo skutečností souvisejících s ochranou osobních dat.
 2. Při vyřízení žádosti budou dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád).
 3. Žadateli bude zaslána písemná odpověď.     

                     Formulář žádosti o poskytnutí informace je k dispozici zde    

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Krajské   vojenské velitelství jedná a rozhoduje:

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.;
 • Zákon č. 585/2004, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.
 • Základní řád ozbrojených sil České republiky (Zákl-1),
 • Působnost a organizační struktura KVV (Org-2-1).

Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

 

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Ministerstvo obrany stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona o svobodném přístupu k informacím
ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím sazebník úhrad za poskytování informací, který je ke stažení zde

 

 

 

Nahoru